Baltimore at Toronto Line Movement

ONLINE ODDS
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 4:55 AM ET (ET)
+210
-260
Wed, Jun 15 10:35 PM ET (ET)
+215
-270
Wed, Jun 15 9:52 PM ET (ET)
+210
-260
Wed, Jun 15 8:44 PM ET (ET)
+205
-255
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 3:00 PM ET (ET)
+220
-260
Thu, Jun 16 2:44 PM ET (ET)
+215
-255
Thu, Jun 16 12:44 PM ET (ET)
+200
-240
Thu, Jun 16 11:14 AM ET (ET)
+205
-245
Thu, Jun 16 7:57 AM ET (ET)
+215
-255
Thu, Jun 16 12:21 AM ET (ET)
+210
-260
Wed, Jun 15 5:35 PM ET (ET)
+205
-255
Wed, Jun 15 5:23 PM ET (ET)
+220
-275
Wed, Jun 15 4:59 AM ET (ET)
+215
-265
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 12:54 AM ET (ET)
+220
-275
Wed, Jun 15 7:20 PM ET (ET)
+200
-250
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 2:59 PM ET (ET)
+220
-263
Thu, Jun 16 11:29 AM ET (ET)
+215
-256
Thu, Jun 16 10:46 AM ET (ET)
+220
-263
Thu, Jun 16 4:55 AM ET (ET)
+215
-256
Wed, Jun 15 10:34 PM ET (ET)
+220
-263
Wed, Jun 15 10:08 PM ET (ET)
+215
-256
Wed, Jun 15 8:06 PM ET (ET)
+210
-250
Wed, Jun 15 7:25 PM ET (ET)
+205
-244
Wed, Jun 15 5:01 PM ET (ET)
+200
-238
Wed, Jun 15 4:20 PM ET (ET)
+205
-244
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 3:02 PM ET (ET)
+205
-245
Thu, Jun 16 2:30 PM ET (ET)
+210
-250
Thu, Jun 16 12:51 PM ET (ET)
+205
-245
Thu, Jun 16 12:46 PM ET (ET)
+200
-245
Thu, Jun 16 12:41 PM ET (ET)
+205
-245
Thu, Jun 16 12:35 PM ET (ET)
+200
-245
Thu, Jun 16 12:14 PM ET (ET)
+220
-275
Thu, Jun 16 11:12 AM ET (ET)
+215
-265
Thu, Jun 16 7:32 AM ET (ET)
+220
-275
Thu, Jun 16 6:04 AM ET (ET)
+215
-265
Wed, Jun 15 8:33 PM ET (ET)
+210
-250
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 3:01 PM ET (ET)
+205
-245
Thu, Jun 16 2:33 PM ET (ET)
+210
-250
Thu, Jun 16 12:50 PM ET (ET)
+205
-245
Thu, Jun 16 12:46 PM ET (ET)
+200
-245
Thu, Jun 16 12:38 PM ET (ET)
+205
-250
Thu, Jun 16 12:11 PM ET (ET)
+220
-275
Thu, Jun 16 11:12 AM ET (ET)
+215
-265
Thu, Jun 16 7:32 AM ET (ET)
+220
-275
Thu, Jun 16 6:08 AM ET (ET)
+215
-265
Wed, Jun 15 8:32 PM ET (ET)
+210
-250
BAL Line TOR Line
Wed, Jun 15 9:53 PM ET (ET)
+215
-260
Wed, Jun 15 8:28 PM ET (ET)
+205
-245
Wed, Jun 15 7:34 PM ET (ET)
+210
-255
Wed, Jun 15 7:25 PM ET (ET)
+215
-260
Wed, Jun 15 4:38 PM ET (ET)
+200
-245
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 1:23 PM ET (ET)
+215
-238
Thu, Jun 16 1:08 PM ET (ET)
+210
-233
Thu, Jun 16 11:11 AM ET (ET)
+220
-244
Thu, Jun 16 4:17 AM ET (ET)
+230
-256
Thu, Jun 16 12:37 AM ET (ET)
+237
-263
Wed, Jun 15 10:10 PM ET (ET)
+230
-256
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 2:27 AM ET (ET)
+215
-260
Wed, Jun 15 10:34 PM ET (ET)
+220
-270
Wed, Jun 15 8:08 PM ET (ET)
+215
-260
Wed, Jun 15 5:00 PM ET (ET)
+200
-240
ONLINE ODDS
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 12:11 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 11:00 AM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -125
Wed, Jun 15 8:44 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 2:44 PM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -125
Thu, Jun 16 11:14 AM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 7:57 AM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -125
Wed, Jun 15 5:35 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Wed, Jun 15 4:59 AM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -125
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 2:33 PM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -130
Thu, Jun 16 9:04 AM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -125
Thu, Jun 16 8:23 AM ET (ET)
+1.5 +110
-1.5 -135
Thu, Jun 16 12:50 AM ET (ET)
+1.5 +110
-1.5 -130
Wed, Jun 15 7:20 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 2:44 PM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -125
Thu, Jun 16 11:14 AM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 10:59 AM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -125
Wed, Jun 15 5:49 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Wed, Jun 15 5:01 PM ET (ET)
+1.5 -110
-1.5 -110
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 3:02 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 2:41 PM ET (ET)
+1.5 +104
-1.5 -124
Thu, Jun 16 2:36 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 2:30 PM ET (ET)
+1.5 +102
-1.5 -122
Thu, Jun 16 2:15 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -118
Thu, Jun 16 1:54 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 12:51 PM ET (ET)
+1.5 -106
-1.5 -113
Thu, Jun 16 12:46 PM ET (ET)
+1.5 -107
-1.5 -112
Thu, Jun 16 12:41 PM ET (ET)
+1.5 -105
-1.5 -114
Thu, Jun 16 12:35 PM ET (ET)
+1.5 -109
-1.5 -110
Thu, Jun 16 12:14 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 11:22 AM ET (ET)
+1.5 -103
-1.5 -117
Thu, Jun 16 11:12 AM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -118
Thu, Jun 16 9:27 AM ET (ET)
+1.5 +102
-1.5 -121
Thu, Jun 16 7:32 AM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 6:15 AM ET (ET)
+1.5 -103
-1.5 -117
Thu, Jun 16 6:04 AM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -118
Thu, Jun 16 5:54 AM ET (ET)
+1.5 -104
-1.5 -115
Wed, Jun 15 8:44 PM ET (ET)
+1.5 -105
-1.5 -120
Wed, Jun 15 8:33 PM ET (ET)
+1.5 -107
-1.5 -117
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 3:01 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 2:37 PM ET (ET)
+1.5 +104
-1.5 -124
Thu, Jun 16 2:33 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 2:13 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -118
Thu, Jun 16 1:53 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 12:50 PM ET (ET)
+1.5 -106
-1.5 -113
Thu, Jun 16 12:38 PM ET (ET)
+1.5 -107
-1.5 -112
Thu, Jun 16 12:11 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 11:20 AM ET (ET)
+1.5 -103
-1.5 -117
Thu, Jun 16 11:12 AM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -118
Thu, Jun 16 9:30 AM ET (ET)
+1.5 +102
-1.5 -121
Thu, Jun 16 7:32 AM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 6:16 AM ET (ET)
+1.5 -103
-1.5 -117
Thu, Jun 16 6:08 AM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -118
Wed, Jun 15 8:45 PM ET (ET)
+1.5 -105
-1.5 -120
Wed, Jun 15 8:32 PM ET (ET)
+1.5 -107
-1.5 -117
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 3:02 PM ET (ET)
+1.5 +104
-1.5 -125
Thu, Jun 16 2:57 PM ET (ET)
+1.5 -102
-1.5 -118
Thu, Jun 16 2:33 PM ET (ET)
+1.5 +102
-1.5 -122
Thu, Jun 16 1:20 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 1:02 PM ET (ET)
+1.5 +102
-1.5 -122
Thu, Jun 16 12:49 PM ET (ET)
+1.5 +104
-1.5 -125
Thu, Jun 16 12:35 PM ET (ET)
+1.5 +102
-1.5 -122
Thu, Jun 16 8:46 AM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 1:41 AM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -126
Thu, Jun 16 1:01 AM ET (ET)
+1.5 +102
-1.5 -122
Thu, Jun 16 12:55 AM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -126
Wed, Jun 15 11:22 PM ET (ET)
+1.5 +104
-1.5 -125
Wed, Jun 15 11:21 PM ET (ET)
+1.5 +102
-1.5 -122
Wed, Jun 15 9:53 PM ET (ET)
+1.5 +104
-1.5 -125
Wed, Jun 15 8:28 PM ET (ET)
+1.5 -102
-1.5 -118
Wed, Jun 15 7:34 PM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -126
Wed, Jun 15 7:25 PM ET (ET)
+1.5 +102
-1.5 -122
Wed, Jun 15 4:38 PM ET (ET)
+1.5 -105
-1.5 -114
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 3:06 PM ET (ET)
PK +100
PK -120
Thu, Jun 16 1:08 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Wed, Jun 15 10:10 PM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -125
BAL Line TOR Line
Thu, Jun 16 12:11 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Thu, Jun 16 10:58 AM ET (ET)
+1.5 +105
-1.5 -125
Wed, Jun 15 8:07 PM ET (ET)
+1.5 +100
-1.5 -120
Wed, Jun 15 4:13 PM ET (ET)
+1.5 -110
-1.5 -110
ONLINE ODDS
Over Line Under Line
Thu, Jun 16 2:56 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 1:00 PM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Thu, Jun 16 12:34 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 11:00 AM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Wed, Jun 15 8:44 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Over Line Under Line
Thu, Jun 16 3:00 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 2:44 PM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Thu, Jun 16 12:58 PM ET (ET)
o 8.5 -120
u 8.5 +100
Thu, Jun 16 11:14 AM ET (ET)
o 8.5 -115
u 8.5 -105
Thu, Jun 16 7:57 AM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 12:21 AM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Wed, Jun 15 5:35 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Wed, Jun 15 4:59 AM ET (ET)
o 8.5 -115
u 8.5 -105
Over Line Under Line
Thu, Jun 16 2:57 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 2:33 PM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Thu, Jun 16 12:39 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 12:35 PM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Wed, Jun 15 7:20 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Over Line Under Line
Thu, Jun 16 2:59 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 1:21 PM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Thu, Jun 16 12:34 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 11:14 AM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Wed, Jun 15 5:01 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Wed, Jun 15 4:20 PM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Over Line Under Line
Thu, Jun 16 3:02 PM ET (ET)
o 8.5 -106
u 8.5 -113
Thu, Jun 16 2:41 PM ET (ET)
o 8.5 -112
u 8.5 -107
Thu, Jun 16 2:36 PM ET (ET)
o 8.5 -120
u 8.5 +102
Thu, Jun 16 12:51 PM ET (ET)
o 8.5 -115
u 8.5 -104
Thu, Jun 16 12:46 PM ET (ET)
o 8.5 -117
u 8.5 -103
Thu, Jun 16 12:41 PM ET (ET)
o 8.5 -120
u 8.5 +100
Thu, Jun 16 12:35 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -114
Thu, Jun 16 12:14 PM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -108
Thu, Jun 16 9:27 AM ET (ET)
o 8.5 -106
u 8.5 -113
Thu, Jun 16 7:32 AM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -114
Thu, Jun 16 6:15 AM ET (ET)
o 8.5 -107
u 8.5 -112
Wed, Jun 15 8:44 PM ET (ET)
o 8.5 -104
u 8.5 -115
Wed, Jun 15 8:33 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -114
Over Line Under Line
Thu, Jun 16 3:01 PM ET (ET)
o 8.5 -106
u 8.5 -113
Thu, Jun 16 2:37 PM ET (ET)
o 8.5 -112
u 8.5 -107
Thu, Jun 16 2:33 PM ET (ET)
o 8.5 -120
u 8.5 +102
Thu, Jun 16 12:50 PM ET (ET)
o 8.5 -115
u 8.5 -104
Thu, Jun 16 12:46 PM ET (ET)
o 8.5 -117
u 8.5 -103
Thu, Jun 16 12:38 PM ET (ET)
o 8.5 -107
u 8.5 -112
Thu, Jun 16 12:11 PM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -108
Thu, Jun 16 9:30 AM ET (ET)
o 8.5 -106
u 8.5 -113
Thu, Jun 16 7:32 AM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -114
Thu, Jun 16 6:16 AM ET (ET)
o 8.5 -107
u 8.5 -112
Wed, Jun 15 8:45 PM ET (ET)
o 8.5 -104
u 8.5 -115
Wed, Jun 15 8:32 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -114
Over Line Under Line
Thu, Jun 16 2:57 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 2:33 PM ET (ET)
o 8.5 -108
u 8.5 -112
Thu, Jun 16 1:20 PM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Thu, Jun 16 1:02 PM ET (ET)
o 8.5 -106
u 8.5 -114
Thu, Jun 16 12:49 PM ET (ET)
o 8.5 -104
u 8.5 -118
Thu, Jun 16 12:35 PM ET (ET)
o 8.5 -106
u 8.5 -114
Thu, Jun 16 11:17 AM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Thu, Jun 16 11:01 AM ET (ET)
o 8.5 -112
u 8.5 -108
Thu, Jun 16 9:25 AM ET (ET)
o 8.5 -102
u 8.5 -120
Thu, Jun 16 8:31 AM ET (ET)
o 8.0 -115
u 8.0 -105
Thu, Jun 16 1:41 AM ET (ET)
o 8.5 -104
u 8.5 -118
Thu, Jun 16 1:01 AM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 12:01 AM ET (ET)
o 8.5 -106
u 8.5 -114
Wed, Jun 15 11:55 PM ET (ET)
o 8.5 -108
u 8.5 -112
Wed, Jun 15 11:22 PM ET (ET)
o 8.5 -104
u 8.5 -118
Wed, Jun 15 11:21 PM ET (ET)
o 8.5 -106
u 8.5 -114
Wed, Jun 15 9:53 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Wed, Jun 15 8:28 PM ET (ET)
o 8.5 -106
u 8.5 -114
Wed, Jun 15 7:34 PM ET (ET)
o 8.5 -108
u 8.5 -112
Wed, Jun 15 7:25 PM ET (ET)
o 8.5 -106
u 8.5 -114
Wed, Jun 15 4:38 PM ET (ET)
o 8.0 -110
u 8.0 -110
Over Line Under Line
Thu, Jun 16 3:06 PM ET (ET)
o .0 -105
u .0 -115
Thu, Jun 16 11:00 AM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Wed, Jun 15 10:10 PM ET (ET)
o 8.5 +100
u 8.5 -120
Over Line Under Line
Thu, Jun 16 2:56 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 1:20 PM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Thu, Jun 16 12:35 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Thu, Jun 16 11:00 AM ET (ET)
o 8.5 -110
u 8.5 -110
Wed, Jun 15 4:49 PM ET (ET)
o 8.5 -105
u 8.5 -115
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo