Performance After a Win  -  No. 9 Kansas St. vs No. 8 Kentucky

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Kansas St. 13-7 12-1 1-6 1-1 12-6
Kentucky 15-9 12-2 3-7 4-2 11-7
After 0-4 Point Win  
Kansas St. 4-1 3-0 1-1 0-0 4-1
Kentucky 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1
After 5-9 Point Win  
Kansas St. 2-2 2-0 0-2 0-1 2-1
Kentucky 4-3 4-1 0-2 1-0 3-3
After 10-19 Point Win  
Kansas St. 4-3 4-1 0-2 1-0 3-3
Kentucky 7-3 5-0 2-3 1-1 6-2
After 20+ Point Win  
Kansas St. 3-1 3-0 0-1 0-0 3-1
Kentucky 4-2 3-0 1-2 2-1 2-1

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Kansas St. 11-7-1 9-2-1 2-5-0 1-1-0 10-6-1
Kentucky 10-11-2 8-5-0 2-6-2 3-1-1 7-10-1
After 0-4 Point Win          
Kansas St. 3-2-0 2-1-0 1-1-0 0-0-0 3-2-0
Kentucky 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
After 5-9 Point Win          
Kansas St. 1-2-1 1-0-1 0-2-0 0-1-0 1-1-1
Kentucky 3-4-0 3-2-0 0-2-0 0-1-0 3-3-0
After 10-19 Point Win          
Kansas St. 3-3-0 3-1-0 0-2-0 1-0-0 2-3-0
Kentucky 6-4-0 4-1-0 2-3-0 2-0-0 4-4-0
After 20+ Point Win          
Kansas St. 4-0-0 3-0-0 1-0-0 0-0-0 4-0-0
Kentucky 1-2-2 1-1-0 0-1-2 1-0-1 0-2-1