Performance vs. Scoring -   Texas-San Antonio at Texas Christian

W/L Record When Scoring

  Texas-San Antonio Texas Christian
Points For Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
40 - 54 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
55 - 69 0-2 0-2 0-0 4-0 1-0 3-0
70 - 84 2-1 1-0 1-1 4-0 4-0 0-0
85 + 2-1 1-1 1-0 2-0 2-0 0-0

ATS Record When Scoring

  Texas-San Antonio Texas Christian
Points For Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
40 - 54 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
55 - 69 0-1-0 0-1-0 0-0-0 2-1-0 0-0-0 2-1-0
70 - 84 1-1-0 1-0-0 0-1-0 1-1-0 1-1-0 0-0-0
85 + 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0

W/L Record When Allowing

  Texas-San Antonio Texas Christian
Points Against Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
40 - 54 0-0 0-0 0-0 8-0 5-0 3-0
55 - 69 2-1 1-1 1-0 1-0 1-0 0-0
70 - 84 2-1 1-1 1-0 1-0 1-0 0-0
85 + 0-2 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0

ATS Record When Allowing

  Texas-San Antonio Texas Christian
Points Against Overall Home Away Overall Home Away
Less than 40 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
40 - 54 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-0 1-0-0 2-1-0
55 - 69 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0
70 - 84 1-1-0 0-1-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
85 + 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0