Performance After a Win  -  Manhattan at Fairfield

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Manhattan 4-4 2-0 2-4 1-1 3-3
Fairfield 5-7 3-4 2-3 1-1 4-6
After 0-4 Point Win  
Manhattan 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1
Fairfield 1-2 0-1 1-1 0-0 1-2
After 5-9 Point Win  
Manhattan 3-2 2-0 1-2 1-1 2-1
Fairfield 2-3 1-3 1-0 0-1 2-2
After 10-19 Point Win  
Manhattan 1-1 0-0 1-1 0-0 1-1
Fairfield 1-2 1-0 0-2 1-0 0-2
After 20+ Point Win  
Manhattan 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Fairfield 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Manhattan 3-4-0 2-0-0 1-4-0 1-1-0 2-3-0
Fairfield 3-6-0 3-3-0 0-3-0 1-1-0 2-5-0
After 0-4 Point Win          
Manhattan 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
Fairfield 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
After 5-9 Point Win          
Manhattan 3-2-0 2-0-0 1-2-0 1-1-0 2-1-0
Fairfield 1-3-0 1-3-0 0-0-0 0-1-0 1-2-0
After 10-19 Point Win          
Manhattan 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
Fairfield 1-2-0 1-0-0 0-2-0 1-0-0 0-2-0
After 20+ Point Win          
Manhattan 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Fairfield 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0