Performance After a Win  -  Texas A&M vs Kansas St.

Performance After a Win - Straight Up

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Texas A&M 4-2 3-0 1-2 1-0 3-2
Kansas St. 2-3 2-0 0-3 0-1 2-2
After 0-4 Point Win  
Texas A&M 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
Kansas St. 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
After 5-9 Point Win  
Texas A&M 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0
Kansas St. 0-1 0-0 0-1 0-1 0-0
After 10-19 Point Win  
Texas A&M 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0
Kansas St. 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2
After 20+ Point Win  
Texas A&M 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1
Kansas St. 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0

&Against The Spread

Overall Overall Home Away <2 DR >2 DR
Texas A&M 1-4-0 0-2-0 1-2-0 1-0-0 0-4-0
Kansas St. 2-1-0 0-0-0 2-1-0 1-0-0 1-1-0
After 0-4 Point Win          
Texas A&M 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-2-0
Kansas St. 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
After 5-9 Point Win          
Texas A&M 1-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0
Kansas St. 1-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0
After 10-19 Point Win          
Texas A&M 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
Kansas St. 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 1-1-0
After 20+ Point Win          
Texas A&M 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0
Kansas St. 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0