Team Overall Home Away Day Night Div.
Arizona 29-33 11-18 18-15 2-3 27-30 11-9
Boston 24-37 12-19 12-18 2-5 22-32 4-14
As Favorite
ARI BOS
1.5 Goal 3-9 14-32
200+ 2-8 9-13
176-200 0-1 1-7
151-175 1-0 2-5
126-150 0-0 1-5
125- 0-0 1-2
O/U 6-6 18-23
As Underdog
ARI BOS
1.5 Goal 26-24 10-5
200+ 15-8 10-4
176-200 2-9 0-1
151-175 3-4 0-0
126-150 3-1 0-0
125- 3-2 0-0
O/U 27-21 6-3
IN-DEPTH
Following a Win Following a Loss
Team Overall Home Away Team Overall Home Away
Arizona 10-10 5-5 5-5 Arizona 19-23 6-13 13-10
Boston 13-16 10-9 3-7 Boston 11-21 2-10 9-11
Money
Team Overall Home Away Day Night Div. AW AL
Arizona -2221 -1656 -565 -251 -1970 -338 -625 -1596
Boston -613 130 -743 -150 -463 -945 343 -956
Over/Under Records
Team Overall Home Away Day Night Div. AW AL
Arizona 33-27 15-13 18-14 3-1 30-26 9-10 10-10 23-17
Boston 24-26 11-17 13-9 1-4 23-22 8-6 12-14 12-12
Over/Under vs. the Total
Team <= 4 4.5 5 5.5 6 >= 6.5
Arizona 0-0 0-0 7-4 26-23 0-0 0-0
Boston 0-0 0-0 14-17 10-9 0-0 0-0
COLLAPSE