Team Overall Home Away Day Night Div.
Arizona 39-22 24-7 15-15 1-1 38-21 17-9
Boston 30-32 8-20 22-12 7-5 23-27 12-10
As Favorite
ARI BOS
1.5 Goal 1-2 14-26
200+ 1-2 7-13
176-200 0-0 5-7
151-175 0-0 1-3
126-150 0-0 1-3
125- 0-0 0-0
O/U 0-2 20-18
As Underdog
ARI BOS
1.5 Goal 38-20 16-6
200+ 21-7 14-5
176-200 6-2 2-0
151-175 6-7 0-1
126-150 4-2 0-0
125- 1-2 0-0
O/U 23-28 10-8
IN-DEPTH
Following a Win Following a Loss
Team Overall Home Away Team Overall Home Away
Arizona 12-10 8-4 4-6 Arizona 27-12 16-3 11-9
Boston 15-17 2-9 13-8 Boston 15-15 6-11 9-4
Money
Team Overall Home Away Day Night Div. AW AL
Arizona 312 1291 -979 -56 368 286 -175 487
Boston 360 -892 1252 536 -176 489 -357 717
Over/Under Records
Team Overall Home Away Day Night Div. AW AL
Arizona 23-30 9-17 14-13 0-1 23-29 6-14 8-10 15-20
Boston 30-26 15-11 15-15 5-6 25-20 8-12 16-13 14-13
Over/Under vs. the Total
Team <= 4 4.5 5 5.5 6 >= 6.5
Arizona 0-0 0-0 8-4 14-26 1-0 0-0
Boston 0-0 0-0 18-18 12-8 0-0 0-0
COLLAPSE