Team Overall Home Away Day Night Div.
Boston 11-11 4-8 7-3 1-2 10-9 5-4
Edmonton 15-10 7-3 8-7 0-0 15-10 5-2
As Favorite
BOS EDM
1.5 Goal 5-7 2-1
200+ 2-4 2-1
176-200 1-2 0-0
151-175 0-1 0-0
126-150 2-0 0-0
125- 0-0 0-0
O/U 9-3 3-0
As Underdog
BOS EDM
1.5 Goal 6-4 13-9
200+ 4-3 5-5
176-200 2-1 4-1
151-175 0-0 2-3
126-150 0-0 2-0
125- 0-0 0-0
O/U 5-3 11-9
IN-DEPTH
Following a Win Following a Loss
Team Overall Home Away Team Overall Home Away
Boston 6-6 2-5 4-1 Boston 5-5 2-3 3-2
Edmonton 4-4 2-2 2-2 Edmonton 11-6 5-1 6-5
Money
Team Overall Home Away Day Night Div. AW AL
Boston -65 -392 327 -237 172 -182 243 -308
Edmonton -361 319 -680 0 -361 184 -514 153
Over/Under Records
Team Overall Home Away Day Night Div. AW AL
Boston 14-6 9-3 5-3 2-1 12-5 4-4 7-4 7-2
Edmonton 14-9 7-2 7-7 0-0 14-9 4-2 2-6 12-3
Over/Under vs. the Total
Team <= 4 4.5 5 5.5 6 >= 6.5
Boston 0-0 0-0 8-2 6-4 0-0 0-0
Edmonton 0-0 0-0 5-1 9-8 0-0 0-0
COLLAPSE